Om taktisk sanitet

 
Sivile medisinske behandlingskonsept.
 
American College of Surgeons gir gjennom sitt konsept Advanced Trauma Life Support (ATLS) dokumenterte føringer på hva sykehuspersonell må jobbe etter for at flere skal overleve traumer.
 
National Assosiation of Emergency Medical Technicians (NAEMT) gir gjennom sitt konsept Prehospital Trauma Life Support (PHTLS) dokumenterte føringer på hva prehospitalt personell må jobbe etter - forankret i ATLS-konseptet.

               

Taktisk sanitet.
 
De sivile behandlingsstrategiene er ikke nødvendigvis de mest optimale for pasienter skadet i væpnede konflikter der man ser at skadebildet og den påvirkningen det gir organismen er annerledes enn ved mer sivil skadedynamikk.
 
I 1996 ble det publisert en artikkel i tidsskriftet "Military Medicine". Tidligere var de militære behandlingsstrategiene et speilbilde av de sivile. Skadebildet i væpnede konflikter skiller seg fra den sivile hverdagen der de fleste traumer er forårsaket av et stump traume. I de væpnede konfliktene ser man at skadebildet i all hovedsak gir penetrerende traumer og en forlenget evakueringstid. Gjennom denne forståelsen og initiativet til Special Operations Command i 1996 - ble den nye behandlings-strategien kalt Tactical Combat Casualty Care (TCCC) opprettet.
 
I de siste årene har man sett at disse behandlingskonseptene kanskje ikke er direkte overførbare til de sivile akuttmedisinske tjenester, slik at man har nå opprettet et uformelt fagråd (CoTECC) som gir føringer for behandlingstiltak for "sivilt akuttmedisinsk personell" i væpnede situasjoner - Tactical Emergency Casualty Care.
 
               
 
Tactical Combat Casualty Care trekker frem poenget med at av de "forebyggbare dødsfallene" i alle væpnede konflikter - fra 2. verdenskrig frem til konfliktene i Irak og Afghanistan og de siste års "active shooters incidents" - så dør 60% av en ekstremitetsblødning, 33% av en overtrykkspneumothoraks og 6% av en luftveisobstruksjon (ofte som følge av en ansiktsskade).
CoTCCC og CoTECC jobber begge for å øke kompetansen og handlingsmønsteret rundt disse årsakene. Taktisk sanitetsutstyr spisses også mot disse tilstandene og flere anerkjente produsenter leverer produkter av meget høy kvalitet.
 
 
          
 
Her kan du følge med på de siste revisjoner av Tactical Combat Casualty Care, oppdatert pr. 31. januar 2017.
 


Internasjonale artikler.
 
Amerikanske myndigheter har de siste år sett på hvilke momenter som spiller inn for å øke overlevelsen ved såkalte "Active Shooter Events/Incidents". Økt forståelse for felles situasjonsforståelse, økt forståelse for felles samhandling og økt fokus på håndteringen av de forebyggbare dødsfallene er viktige momenter i håndteringen av slike hendelser. Alt innsatspersonell i slike hendelser må ha et minimum av riktig førstehjelpsopplæring og et minimum av personlig førstehjelpsutstyr tilpasset slike hendelser.
 
          

Nasjonale artikler.
 
I 2013 kom Helsedirektoratet med sin "Nasjonal veileder for masseskadetriage". Denne veilederen gir klare føringer på hvilke forventninger norske helsemyndigheter har til personell med akuttmedisinsk kompetanse og deres håndtering av pasienter i en masseskadesituasjon. Parallellt med triage skal livreddende behandling utføres og det trekkes spesielt frem "stansing av store blødninger" og "avlastning av evt. trykkpneumothoraks".
 
I 2015 kom Helsedirektoratet, Politidirektoratet og Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap med "Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold - PLIVO". Her trekkes det frem behovet for den felles situasjonsforståelsen og det felles handlingsmønsteret alt personell i de tre nødetatene må ha for å kunne utføre sitt virke i en slik hendelse på en best mulig måte.
 
     

Gjennom de internasjonale og nasjonale dokumentene som tar for seg hendelser relatert til taktisk sanitet, ser vi at både personlig kunnskap og tilpasset utstyr er med på å øke overlevelsen.
 
TacMed.no har nettopp dette som sin visjon - å tilby produkter av høy kvalitet til bruk innen taktisk sanitet.